Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

beckycue
beckycue
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
beckycue
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
beckycue
each of them individually is great
Reposted frommae mae viablueberries blueberries
beckycue
6608 2927 500
Reposted fromkjuik kjuik viablueberries blueberries
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viablueberries blueberries
beckycue
6242 4390
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viablueberries blueberries
1262 37c0

Keira Knightley photographed by Emily Hope for Chanel (2014)

6649 ebb1 500
7030 7ae8
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viat-e-x-t t-e-x-t
beckycue
beckycue
Alexandra Sousaa
beckycue
beckycue
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
beckycue
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
beckycue
beckycue
beckycue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl