Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

beckycue
4684 c8d3
beckycue
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadoubleespresso doubleespresso
beckycue
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viahunsert hunsert
beckycue
2441 3390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viahunsert hunsert
beckycue
2591 1826 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawhiteicetea whiteicetea
beckycue
beckycue
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
beckycue
2613 b2dc 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaciarka ciarka
beckycue
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viadoubleespresso doubleespresso
beckycue
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viadoubleespresso doubleespresso

June 23 2015

0766 732b 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMonasi Monasi
beckycue
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
beckycue
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viacheatingonyou cheatingonyou
beckycue
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
beckycue
beckycue
2679 967e
To jest dopiero aww.
beckycue
2114 153a
beckycue
1459 1534
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl